Home > 취급품목 > 선미관 윤활유       

 
 

   
 

 

STERNTUBE OIL

HYDROX 550

선미관 전용오일

HYDROX 21

고밀도 오일, 선미관 오일 누설시 사용

HYDROX BIO 68

식물성, 친환경성 오일로 해양생물에 안전함.

HYDROX BIO 100

중점도유 + HYDROX BIO 68 특성

HYDROX BIO 220

고점도유 + HYDROX BIO 68 특성

ABOUT HYDROX OIL

HYDROX OIL이란 / 운항중 교체방법THRUSTERS + CPP OIL

HYDROX 8EP

THRUSTERS + CPP용 기어오일

HYDROX EP 150

고점도용 기어오일